Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Štatút ŽŠR

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PhDr. Zuzana Šelepcová, Mgr. Jana Žeňuchová, koordinátori ŽŠR

  • 07-október-2020 00:00

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie
1. Žiacka školská rada pri Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach.
2. Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady
1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady
1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov
1. Žiacka školská rada má 11 členov.
2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
4. Zástupcovia tried si vo voľbách v tajnom hlasovaní zvolia určený počet členov žiackej školskej rady.
5. Členmi žiackej školskej rady sa stávajú jedenásti žiaci s najvyšším počtom hlasov získaných vo voľbách.
6. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
7. Z každej voľby sa robí zápisnica.
8. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.
9. Na začiatku nového školského roka je žiacka školská rada doplnená o členov z novovzniknutých tried v tajnom hlasovaní.
10. Ak zanikne členstvo žiaka v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, nahradí ho žiak nasledujúci v poradí podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady
1. Člen má právo:
a) voliť a byť volený,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.
2. Člen žiackej školskej rady je povinný svoju neúčasť na zasadnutí zdôvodniť predsedovi.
3. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
4. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady
1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady /v prípade, ak o to nepožiada podpredsedu ŽŠR, alebo iného člena ŽŠR/.
3. Predseda žiackej školskej rady je podriadený vedeniu školy.
4. Predseda má právo si vybrať druhého podpredsedu žiackej školskej rady.
5. Predseda má právo vylúčiť zo zasadnutia žiackej školskej rady člena / zástupcu v prípade jeho nevhodného správania.
6. Predseda má právo po troch po sebe nasledujúcich neospravedlnených zasadnutiach člena / zástupcu vylúčiť zo žiackej školskej rady.
7. Podpredsedovia musia informovať o svojich postupoch, riešeniach a činnostiach predsedu žiackej školskej rady.
8. Predsedu a podpredsedu môže odvolať riaditeľ školy alebo nadpolovičná väčšina všetkých hlasov v prípade:
-neplnenia si povinností
-zneužívania svojho postavenia
-adekvátnym porušením etiky a dobrých mravov

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady
1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy, alebo sponzorov na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.
3. Náklady na činnosť žiackej rady sa uhrádzajú po schválení Rady rodičov z rozpočtu ZRPŠ, v opodstatnených prípadoch po dohode s riaditeľom školy z rozpočtu školy.

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady
Žiacka školská rada zasadá podľa potreby, najmenej 1 krát za mesiac v určený deň, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 7.10. 2020 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft