Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Študijné predmety

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: RNDr. Jana Tokárová

  • 16-júl-2013 09:46

Študijné predmety

V školskom roku 2016/2017 sú aktivované študijné predmety:
  • Povinné
  • Povinne voliteľné vyučovacie predmety
  • Nepovinné vyučovacie predmety

 

Povinné predmety  
   
Spoločenskovedné a jazykové:  
Anglický jazyk ANJ
Dejepis DEJ
Estetická výchova ESV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Matematicko-prírodovedné:  
Biológia BIO
Fyzika FYZ
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Telesná a športová výchova TSV
Odborné:  
Administratíva a zdravotnícka   dokumentácia AZD
Anatómia a fyziológia ANF
Anestéziológia ANE
Epidemiológia a hygiena EPI
Farmaceutická botanika FAB
Farmaceutická chémia a   analýza liečiv FCA
Farmakognózia a fytoterapia FAF
Fyzikálna terapia FYT
Gynekológia a pôrodníctvo GYP
Chirurgia CHI
Klinická propedeutika KLP
Laboratórna technika LAT
Latinský jazyk LAJ
Masáže MAS
Masáže a foto-, hydro-,   termo-, balneoterapia MFC
Neurológia a psychiatria NEP
Organizácia zdravotníctva ORZ
Organizácia zdravotníctva a   právo ORP
Organizácia zdravotníctva a   sociálnej starostlivosti OZS
Ošetrovanie, asistencia,   administratíva a zdravotnícka dokumentácia OAD
Ošetrovateľské techniky OSE
Ošetrovateľstvo OSE
Patológia PAT
Patológia a klinika chorôb PKC
Pediatria PED
Praktické cvičenia PRC
Právo a legislatíva PAL
Preventívne lekárstvo PRL
Prvá pomoc PRP
Psychológia a komunikácia PSK
Psychológia a pedagogika PSP
Psychológia a sociológia PSS
Psychológia, pedagogika a   profesijná komunikácia PPK
Psychológia, pedagogika a   sociológia PPS
Rekondično-relaxačné cvičenia RRC
Sanitárske činnosti SAČ
Sanitárske práce SANP
Sanitárstvo SAN
Urgentná medicína URG
Vnútorné lekárstvo VNL
Záchranná služba ZAS
Základy ošetrovania a   asistencie ZOA
Zdravie a klinika chorôb ZKC
Zdravotná záchranná služba ZAS
Zdravotnícka etika ZDE
Zdravoveda ZDR
   
Povinne voliteľné vyučovacie   predmety  
   
Spoločenskovedné a jazykové:  
Etická výchova ETV
Náboženská výchova NAB
   
Nepovinné vyučovacie predmety  
   
Spoločenskovedné a jazykové:  
športové hry SPH
vedenie motorových vozidiel VMV

SZŠ Vstúpte ...