Naša škola

História, politika kvality, ŠVP, ...

Čítaj viac

Priestory školy

Nová učebňa pre odbor zdravotnícky asistent

Čítaj viac

< >

Deň SZŠ

6. ročník 2016

Nové štúdium

Večerné štúdium v odbore Masér

Londýn 2016

Poznávací zájazd

Galéria najlepších

Predstavujeme žiakov

JuniorInternet 2016

11. ročník súťažnej konferencie

Deň zdravej výživy

2. ročník

Oznamy vedenia školy a školskej jedálne

Ponuka krúžkov v školskom roku 2016/2017

Milí študenti,

v tomto školskom roku môžete pracovať v týchto krúžkoch:

  • krúžok školského časopisu Névus - Mgr. Adela Makšimová, Mgr. Alena Majerčáková
  • MSČK - Mgr. Anna Džadová, Mgr. Martina Stanková, Mgr. Adriana Brhlíková
  • Športový krúžok - PaedDr. Milan Kušej, Mgr. Marcel Makovič
  • Fitness krúžok - Mgr. Erika Bobíková
  • Rozhlasový krúžok - Mgr. Ľuboslava Hlohinová, Ing. Jozef Čontofalský
  • Krúžok Dorotka - PhDr. Zuzana Šelepcová
  • Fotografický krúžok - RNDr. Jana Tokárová, Ing. Jozef Čontofalský

Prosíme Vás, aby ste nahlásili pre seba vybraný krúžok svojim triednym učiteľom.

Oznámenie o prenájme nebytového priestoru

Stredná zdravotnícka škola Michalovce

Stredná zdravotnícka škola, sídlo Masarykova 27, 071 01  Michalovce ako správca majetku Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice  ponúka na prenájom  telocvičňu, uvedenú v liste vlastníctva č. 3779, súpisné číslo 5820 na parcele 2505, celková plocha 328,3 m2 v zmysle dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom KSK.

Podmienky na prenájom: Nájomcovia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky
-    Vykonávajú športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov
-    Sídlo sa nachádza v územnej pôsobnosti KSK
-    Vykonávajú pravidelnú športovú činnosť najmenej 3 roky
-    Dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto, obec a Košický kraj v regionálnom až celonárodnom význame.
    
Voľné termíny :
Sobota – od 10.00 hod do 17.00 hod.
Nedeľa – od 10.00 hod do 17.00 hod.
Výška ročného nájomného – 2 EUR
Žiadosti zasielajte vo formáte prílohy tohto oznámenia  na adresu: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01  Michalovce od 3.5.2016 do 20.5.2016. K žiadosti Vás prosíme doložiť povinnú prílohu.

Príloha: Žiadosť o posúdenie nájomcu.

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu 2016

Milí študenti, vážení kolegovia.

Od 10. do 17. septembra 2016 sa uskutoční Európsky týždeň športu (ETŠ). Podporme svojimi aktivitami spoločné úsilie v boji proti fyzickej inaktivite a podceňovaniu jej zdravotných dôsledkov.

NEŠPORTUJTE len počas tohto týždňa!

Športujte stále, športujte každý deň, pretože šport je prostriedok pre udržanie telesného a duševného zdravia. ETŠ je propagovaný na najvyššej úrovni EU. Využime tento priestor a pokúsme sa prostredníctvom registrovaných aktivít v rámci ETŠ motivovať čo najviac obyvateľov k pravidelnej pohybovej aktivite.

Viac informácií nájdete v  informačnom liste a na  www.tyzdensportu.sk.

Hodnotiaca správa

Hodnotiace správy o výchovno - vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch:

školský rok 2011/2012

školský rok 2012/2013

školský rok 2013/2014

školský rok 2014/2015

Podávanie informácií

Postup pri podávaní informácií
(na základe zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám)

  •     Postup zadávania
  •     Sadzobník úhrad  

Postup zadávania

1. Žiadatelia môžu prístup k informáciám žiadať nasledovnými formami:
      - telefonicky:        056/ 64 41 452
      - faxom:     056/ 64 41 596
      - e-mailom:     skola@szsmi.eu.sk
      - poštou:     SZŠ, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
      - osobne:     Dana Fenciková,
SZŠ, Masarykova 27, 1. posch. č.dv. 5
            
2. Na základe žiadosti o vyhotovenie kópie požadovanej informácie na nosiči bude SZŠ žiadateľovi účtovať poplatok podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií.
   
Sadzobník úhrad   ( za sprístupňovanie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. )

FOTOKÓPIE: formát A4 -jednostranná    0,08 €
-dvojstranná     0,13 €
  formát A3 -jednostranná    0,17 €
-dvojstranná     0,26 €
TLAČ: formát A4

-jednostranná     0,08 €
-dvojstranná     0,13 €

  formát A3 -jednostranná     0,17 €
-dvojstranná     0,26 €
DISKETA:   0,66 €
OBÁLKA: formát C6 -malá         0,03 €
  formát C5 -stredná     0,05 €
  formát C4 -veľká     0,1 €
POŠTOVNÉ:   podľa platného sadzobníka

RNDr. Dušan Žaludko
riaditeľ školy
V Michalovciach 1.1.2009

Rozvrh 1. polrok 2016/2017 od 9.9.2016

Rozvrh 1. polrok 2016/2017Milí študenti,

zverejňujeme a aktualizujeme rozvrh pre prvý polrok školského roku 2016/2017 platný od 7. 9. 2016. Rozvrh si môžete pozrieť na stránkach EduPage (horné menu - Žiacka knižka - Rozvrh).

Kalendár

september 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30